Pandem Aero - Nissan Skyline GT-R (R32) V1 or V1.5

Price
$4,840
Style:V1 Full Widebody Aero Kit without Wing

  • V1 Full Widebody Aero Kit without Wing
  • V1.5 Full Widebody Aero Kit without Wing
  • V1 Front Lip (only) FRP
  • V1.5 Front Lip (only) FRP
  • Side Skirts (only) FRP
  • Front Over-Fenders (only) FRP +40mm
  • Rear Over-Fenders (only) FRP +60mm

Note: V1 Full kit with FRP Wing $6930.

You may also like